Samenstelling

Beheerder

Vincent de Keijzer
afbeelding van Vdekeijzer

toekomst

Door
Vdekeijzer
Door
Vincent de Keijzer

D2.2.5 Planning verdere uitbreiding MuSeUM-object / O_og M24

Het echte testen en bijschaven was helaas niet haalbaar binnen de doorlooptijd van het project. Na officiële afronding in juni 2012 zal nog een testronde worden doorlopen om de grootste bugs in kaart te brengen en zo mogelijk op te lossen. Het Gemeentemuseum zal zorgdragen voor een verdere verfijning van de producten binnen de eigen toepassingen. Voor meer generieke doorontwikkeling is aparte aansturing en financiering noodzakelijk.

Toepassingen Catch Plus producten in het gM

Het Gemeentemuseum Den Haag wil in de komende periode een versnelling bewerkstelligen in het beschikbaarstellen van informatie over de collectie. Het museum zoekt daarbij naar een goede balans tussen een verantwoorde presentatie en een zo groot mogelijke toegankelijkheid van de informatiebronnen. Het zal initiatieven ontplooien om de meest recente gegevens over de museumobjecten in hun context te presenteren én het zal het publiek de mogelijkheid bieden om de gehele collectie te doorzoeken en mee te helpen met het verzamelen van ontbrekende informatie.

Op de centrale website van het museum zal de eigen verzameling worden gepresenteerd als een onuitputtelijke bron van inspiratie en onderzoek waar telkens weer andere verbanden tussen de objecten kunnen worden gelegd en waarin iedereen wat van zijn gading kan vinden. Naast schatkamer is het museum echter ook een rijke bron van ervaring en expertise. Op een aantal gebieden geldt het Gemeentemuseum als dé autoriteit of een belangrijke expert. Deze kwalificatie is gebaseerd op de aanwezigheid van een belangrijke deelcollectie, gespecialiseerde medewerkers en een opgebouwde historie van presentaties en publicaties rond het onderwerp. Het Gemeentemuseum zal in de komende jaren ook deze kwaliteit inzetten in verantwoorde en goed toegankelijke online presentaties waarin telkens een thema centraal staat.

Beide online presentatievormen zullen gebruik maken van de resultaten van het MuSeUM Plusproject. De zoekmachine MuS zal worden aangeboden bij de online collectiepresentatie van het museum. Hiermee kan het publiek antwoord krijgen op de vraag of er zich in de collectie van het Gemeentemuseum voor hen relevante objecten bevinden, ook als deze nog niet online zijn gepubliceerd. Op het experimentele platform Geméén zal de mogelijkheid worden geboden om het gevonden resultaat te beoordelen en te bewerken en daarmee de basis te leggen voor een nieuwe zgn. expertisesite.

Met de hierboven beschreven integratie van de MuSeUM Plus deliverables in de beleidsuitgangspunten van het Gemeentemuseum wordt de basis gelegd voor een duurzaam onderhoud en verdere uitbouw van de verschillende modules. Alle onderdelen zijn, hoewel generiek en open qua ontwerp, door en voor het museum ontwikkeld. Hiermee is het Gemeentemuseum ook eigenaar van alle hiermee samenhangende intellectuele rechten. De auteursrechten van de functionele en visuele ontwerpen van Geméén / O_og zijn via een contract overgedragen. (zie bijlage).

De bredere toepassing van de MuSeUM Plus producten waarbij bijvoorbeeld in één zoekactie databases van meerdere instellingen kunnen worden doorzocht is hiermee echter nog niet verzekerd. Het Gemeentemuseum zal de ontwikkelde producten en de opgedane expertise kunnen inbrengen in een dergelijke ontwikkeling maar ziet zichzelf niet als centrale moderator. Voor het toepassen van de producten in een bredere context zijn aanvullende initiatieven nodig.

Reacties

afbeelding van Vdekeijzer
Vincent de Keijzer
test
Gebouwd met Drupal