Samenstelling

Beheerder

Vincent de Keijzer
afbeelding van Vdekeijzer

producten

Door
Vdekeijzer
Door
Vincent de Keijzer

De deliverables

D2.2.2 Importmodule voor (Adlib)museumcollecties in Drupal M19 (Een module voor het open source cms Drupal waarmee musea collectiegegevens van AdLib kunnen inlezen in Drupal via XML).

De importmodule is volgens plan gebouwd en gepubliceerd op Drupal.org. Bij het bouwen is extra aandacht besteed aan het zo zuiver en generiek mogelijk opzetten van de functionaliteit. Het is een tool geworden waarmee in principe alle Adlib databases kunnen worden benaderd en geoogst. Er is tijdens het bouwproces enige vertraging opgetreden omdat de ontwikkeling synchroon moest lopen met het verschijnen van de nieuwste officiële release van de Drupal software (Drupal 7).

De volgende onderdelen van deliverable D2.2.2 zijn (bij de afronding van het project in juni 2012) niet uitgevoerd:

  • Vervolg testfase met Adib databases Gemeentemuseum
  • testen met Adlib databases van andere erfgoedinstellingen

 

D2.2.3 Zoekmodule op basis van Drupal, in combinatie met Indri M22 (werktitel MuS)

Het ontwikkelen van de zoekmodule heeft veel tijd gekost omdat er eerst een aantal discussies moesten worden afgerond die van invloed waren op het functionele en technische ontwerp.

  • De keuze van geschikte software is met verschillende specialisten besproken. Uiteindelijk is besloten om met het pakket SOLr in zee te gaan. Zie bijlage
  • Over de precieze afstemming van de zoekfunctionaliteit in SOLr en de interface in Drupal liepen de meningen van de specialisten nogal uiteen. Belangrijkste vraag daarbij was waar SOLr de zoekindexen die nodig zijn voor het zoeken aan moest maken. Worden de geïmporteerde gegevens (uit bijv. de Adlib databases) eerst allemaal in de Drupalomgeving gezet om vervolgens daar door SOLr te worden bewerkt, of vindt deze bewerking plaats onafhankelijk van Drupal? Besloten is om voor de testfase met de Gemeentemuseum databases uit te gaan van het opbouwen van de Drupalvariant. Zie bijlage
  • Tijdens het project bleek vooral de praktische uitwerking en inrichting van MuS complexer dan gedacht. Het was lastig om een ontwikkelaar te vinden die de door ons gewenste functionaliteit om kon zetten in een duidelijke en goed beheersbare offerte. Om ervoor te zorgen dat de ontwikkelingen niet stil kwamen te vallen is besloten om een extra onderzoek van mogelijke knelpunten in de technische uitwerking in te lassen. Dit heeft de kosten van de verschillende onderdelen en eventuele alternatieven helder in kaart gebracht. Zie bijlage

 

Ook bij de oplevering van MuS blijkt de praktijk weerbarstiger dan gedacht. Hoewel de functionaliteit nauwkeurig gebouwd is volgens de theoretische aanwijzingen uit, en in overleg met de onderzoeker van het oorspronkelijke Catch project MuSeUM, leveren de resultaten van de eerste test vooral teleurstelling op. Er moet nog worden gesleuteld aan de precieze instellingen van de zoekmachine om een ranking te verkrijgen die acceptabel is. De verwachting is dat dit na enkele testen en aanpassingen kan worden bereikt. Het is echter wel een absolute voorwaarde voor het verder in gebruik nemen van het product. Eindgebruikers hebben getoond weinig geduld te hebben met producten die weliswaar veelbelovend zijn maar het net nog niet doen.

Een brug te ver bleek de aanbeveling van het MuSeUM project mbt gerelateerd zoeken. Idee is dat dezelfde query wordt losgelaten op verschillende, gekoppelde databases. Het resultaat van deze reeks queries zou vervolgens gecombineerd, als één lijst moeten worden gepresenteerd. Op die manier zou gebruik gemaakt kunnen worden van verwijzingen. Boekbeschrijving x wordt gevonden als relevant voor query 1 en bevat verwijzingen naar objectbeschrijving y. Daarmee is y ook relevant voor query 1. MuSeUM Plus levert een schetsmatig uitwerking van deze functionaliteit op waarbij dezelfde query in uiteenlopende, onderling gekoppelde databases kan worden uitgevoerd. De verwerking van dit resultaat in O_og bleek echter teveel performance problemen op te leveren en vereiste te grote aanpassingen van visueel en interactie ontwerp. Zie bijlage

Alle ontwikkelde code rondom MuS wordt Open source (in Github) opgeleverd - je moet echter wel een ICTer zijn om dit te kunnen gebruiken. Eigenlijk zou je MuS in een OTAP distributieomgeving willen aanbieden, inclusief installer (downloader) en met een neutrale vormgeving. Daarnaast zou je een omgeving willen maken waarin erfgoedinstellingen MuS op een of meerdere eigen databases kunnen testen. Hiervoor moet een website worden ingericht waarin om MuS een gebruiksvriendelijke schil wordt gebouwd en waarin Mus als dienst wordt aangeboden. Ook moet er een lichtgewicht versie gemaakt worden van Geméén voor het tonen van zoekresultaat. Helaas hebben we deze wensen niet binnen het MuSeUM Plus project kunnen realiseren.

De volgende onderdelen van deliverable D2.2.3 zijn (bij de afronding van het project in juni 2012) niet uitgevoerd:

  • functioneel en visueel ontwerp interface aanbieden nieuwe te doorzoeken bron
  • testen met (Adlib) databases van andere musea

 

D2.2.4 Functioneel ontwerp werkgroepenopzet MuSeUM-object (inclusief rollen / bevoegdheden structuur) M23 (werktitel O_og)

De ontwikkeling van O_og is in twee fasen opgedeeld.

Fase 1: update en omvorming bestaande collaboratieve platform Geméén; klaarmaken voor ondersteuning werkgroepen algemeen

Fase 2: inrichting functionaliteit t.b.v. specifieke werkgroepen rondom bewerking objectbeschrijvingen per deelcollectie

Zoals gezegd kwam tijdens de looptijd van het MuSeUM Plus project de nadruk steeds meer te liggen op het ontwikkelen van overtuigende producten. In plaats van al experimenterend door te bouwen op schetsmatige ontwerpen is besloten te werken a.d.h.v. sterk uitontwikkelde functionele en visuele ontwerpen (zie bijlagen). De tijd en energie die hieraan is besteed heeft zich uitbetaald in een betrekkelijke korte en probleemloze bouwfase.

De volgende onderdelen van deliverable D2.2.4 zijn (bij de afronding van het project in juni 2012) niet uitgevoerd (maar nog wel voorzien in zomer/najaar 2012):

  • Afwerking lijst van laatste bugs / discussiepunten / wensen
  • Testfase met Adib databases Gemeentemuseum
Gebouwd met Drupal