Samenstelling

Beheerder

Vincent de Keijzer
afbeelding van Vdekeijzer

het project

Door
Vdekeijzer
Door
Vincent de Keijzer

Het aan MuSeUM PLUS voorafgaande Catch project MuSeUM leverde een reeks aanbevelingen op m.b.t. manipulatie van queries en query-resultaten om een zo goed mogelijk resultaat te verkrijgen bij het integraal doorzoeken van (gekoppelde) vervuilde databases. Bovendien is tijdens MuSeUM een eerste aanzet gegeven voor een experimenteel platform voor uitwisselen ideeën, testen prototypen, ontwikkelen nieuwe functionaliteit (Geméén). MuSeUM-PLUS heeft beide onderdelen als startpunt gebruikt voor de eigen ontwikkelingen.

Daarbij moesten de beperkingen van MuSeUM worden weggenomen. Het oorspronkelijke Catch project werkte met een vaste set gegevens (eenmalige dump van de collecties van het Gemeentemuseum Den Haag (gM), voor een beperkte groep gebruikers (de onderzoekers) en ten behoeve van een specifiek doel (wetenschappelijke experimenten). MuSeUM-PLUS moest gebaseerd worden op up to date bestanden en geschikt zijn voor verschillende gebruikers en meerdere toepassingen (in het bijzonder: andere databases dan die van het gM). Daarvoor zou o.a. het platform Geméén ook geschikt gemaakt moeten worden voor externe gebruikers.

Bij de start van het project werden de volgende voornemens geformuleerd:

  • Eerste stap van MuSeUM-PLUS is het bouwen van een testomgeving voor het zoeken. Deze omgeving zal gebruik maken van de (open source) software die in MuSeUm is gebruikt, scripts mbt manipulatie van query en query-resultaat gebaseerd op de aanbevelingen van MuSeUm, regelmatige (dagelijkse) updates van de databases van het gM en een gebruikersvriendelijke interface.
  • Zodra een acceptabel resultaat is bereikt zal de omgeving met beschrijving van de functionaliteit via het platform Geméén beschikbaar worden gesteld voor gebruik door andere instellingen. Ook het voorafgaande proces van het testen en uitwerken van de zoekmachine zal via Geméén kunnen worden gevolgd door belangstellenden.
  • Het Gemeentemuseum zal MuSeUM-PLUS een onderdeel maken van een lange termijnplanning waarbij Geméén gebruikt wordt voor een reeks experimenten op het gebied van beschrijving en presentatie van objectgegevens. Ontwikkeling en resultaten van dit experimentele programma zullen op een vergelijkbare manier worden gepubliceerd op Geméén.

 

Bovenstaande uitgangspunten werden vertaald in een reeks deliverables:

D2.2.2 Importmodule voor (Adlib)museumcollecties in Drupal M19

D2.2.3 Zoekmodule op basis van Drupal, in combinatie met Indri M22 (werktitel MuS)

D2.2.4 Functioneel ontwerp werkgroepenopzet MuSeUM-object (inclusief rollen/ bevoegdhedenstructuur) M23 (werktitel O_og)

D2.2.5 Planning verdere uitbreiding MuSeUM-object / O_og M24

In het algemeen kan geconstateerd worden dat het eerste voornemen (het bouwen van MuS en O_og) verreweg de meeste tijd en energie van het project in beslag heeft genomen. Pas nu, bij de oplevering worden de producten beschikbaar gesteld aan derden en kan het proces van testen en bijstellen beginnen. In de eerste opzet was een geleidelijke, bescheiden ontwikkeling van de voorgenomen producten voorzien waarmee we gaandeweg zouden gaan zoeken naar manieren om aan te sluiten bij andere IT initiatieven in het Gemeentemuseum en bij vergelijkbare instituten. Het idee was dat we met een eerste grove testversie een aantal experimenten konden uitvoeren en op die manier gaandeweg draagvlak (en mogelijk aanvullende financiering) konden creëren.

De aankondiging en toelichting van onze Catch Plus plannen in het museum hebben als positief effect gehad dat er een interne gedachtevorming in gang gezet is. Zowel bij de plannen voor het gM intranet als die voor het nieuwe webbeleid van het museum is gekeken hoe de producten van MuSeUM plus daar een rol zouden kunnen spelen. Dit had tot gevolg dat de specificaties van de deliverables veel gedetailleerder moesten worden uitgewerkt. Om aan de oplopende verwachtingen te kunnen voldoen moest extra aandacht worden besteed aan een uitnodigende vormgeving, heldere interactie met gebruikers en goed werkende functionaliteit.

Een vergelijkbare ontwikkeling deed zich voor n.a.v. gesprekken met het Catch Plus bureau. Er werden een aantal interessante aanknopingspunten gevonden tussen het MuSeUM plus project en de centrale deliverables van Catch Plus (o.a de ontwikkelingen rond de PURLs en OAI). Dit had tot gevolg dat we onze plannen in dit ruimere perspectief moesten bekijken. In het algemeen kan worden geconcludeerd dat onze plannen veel uitgebreider hebben uitgewerkt dan oorspronkelijk bedacht om op die manier rekening te houden met zeer waarschijnlijke toekomstige ontwikkelingen in en rond het museum.

Gebouwd met Drupal